— POLİTİKALAR —

İŞLETME OLARAK GENEL HEDEFLERİMİZ


Denizde emniyeti sağlamak,
Can kaybı ve yaralanmaların önlenmesini sağlamak,
Deniz kirliliği ve yük hasarının önlenmesini sağlamak,
Gemi operasyonları ile ilgili güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,
Emniyetli çalışma ortamı sağlamak,
Gemiye, personele ve çevreye karşı oluşabilecek tüm riskleri değerlendirmek ve uygun koruyucu tedbirleri almak,
Emniyet ve çevre koruma ile ilgili olarak acil durumlar için hem kara hem de gemi personelinin bilgi ve kabiliyetlerinin devamlı geliştirilmesi,
Hem personel niteliği hem de gemi donanımı, operasyonu açısından uyulması mecburi ulusal / uluslararası denizcilik kurallarına uygunluğun sağlanması;
IMO, idareler, klas kuruluşları, denizcilik endüstri kuruluşlarınca istenen yürürlükteki kodların, tüzüklerin ve standartların göz önüne alınması.

EMNİYET VE ÇEVRE POLİTİKASI


Hedeflerimize ulaşabilmek için şirket olarak aşağıdaki emniyet ve çevre koruma politikası oluşturulmuştur;
Politikamız;
Tüm gemi çalışanlarının görevlerini emniyetli çalışma ortamında yerine getirmesini sağlamak,
Gemide emniyeti sağlamak ve kirlilik risklerini önlemek için gerekli düzenlemeleri yapmak ve gereken önlemleri almak,
Tüm personelimizin bağlılığı ile emniyet ve çevre koruma programını geliştirip sürekliliğini sağlamak,
Bilinen veya potansiyel tüm riskleri tanımlamak, tehlikelere karşı gerekli önlemleri almak ve bunların ileride tekrar oluşmasını önlemek için ortaya çıkış sebeplerini incelemek,
Uygulama ve faaliyetlerin yazılı işletim sistemi prosedürlerine bağlı şekilde yapıldığının doğrulanmasını sağlamak,
İşletilen gemi tipi ve taşınan yüklere göre tüm uluslararası kuralların, kaidelerin, endüstri kuruluşlarının kodları ve tavsiyelerinin sürekli gözden geçirilmesini sağlamak,
Tüm çalışanlarımızdan Emniyet ve Çevre Kirliliğini Önleme Kuralları ve prosedürlerine her zaman uymalarını; kendilerini, mesai arkadaşlarını, gemiyi, geminin yükünü ve çevreyi korumak için gereken tüm tedbirleri almalarını bekleriz.

ALKOL POLİTİKASI


Şirketimiz, gemilerindeki alkol kullanım oranlarını ve uyuşturucu kullanımını kontrol altında tutmayı kararlaştırmıştır. Amacımız alkol ve uyuşturucu kullanımından doğan kazalar neticesinde, insan hayatına, milli servete ve çevreye verilebilecek zararların önüne geçmektir.
Bu amacımızı gerçekleştirmek için aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır;

Bu politikamız, gemide uygun mahallere asılarak, tüm personelin haberdar olması sağlanacaktır.
Marijuana, kokain, esrar, fensiklidin, amfetamin ve benzeri tüm uyuşturucuların ve türevlerinin, personel tarafından kullanılması da, bulundurulması da kesinlikle yasaktır. (Gemi Kaptanı uhdesinde bulunan ve tıbbi maksatlar için kullanılıp, resmi olarak beyan edilen uyuşturucular hariç tutulmuştur).
İş performansını etkileyecek alkol kullanımı yasaktır. Tüm personel planlı vardiya görevlerinden yada işlerinden 4 saat önce alkol almaktan uzak duracaktır. Diğer taraftan, gemi personeli iş zamanları haricinde bile asgari tüketimi sağlayacaktır.
Vardiya görevi alacak olan personelin alkol seviyesi - 0.5 BAC / Promil - % 0.063 / Hacim olarak kandaki alkol oranı - geçmeyecektir. Şüpheli bir durumda kandaki alkol oranı ölçülecektir.
Gemi personelinin uyuşturucu ve alkol satışı kesinlikle yasaktır. Şirket bu kişilerin belirlenmesi ve cezalandırılması için yetkililerle koordinasyona girerek onlara yardımcı olacaktır. Alkol kullanımının sıkı denetim yapıldığı ülkelerde veya alkollü içeceklerin bulundurulması ya da tüketilmesi yasak olan yerlerde, gemi personeli bu ülkelerdeki kurallara uyacaktır.
Kamaralarda içki bulundurmak yasaktır.
Makine ve güverte zabitleri, kesinlikle alkollü kişilere vardiya teslim etmeyecek ve durum kaptan veya baş mühendise bildirilecektir.
Pilota görev başında içki ikram edilmesi yasaktır.
Limanlardan ayrılmadan önce zabitler tüm aranabilecek yerleri kontrol ederek uyuşturucu araması yapacak ve netice kaptana iletilecektir. Bu arada kullanılmayan yerlerin mağaza, dolap vs. kilit altında tutulması ve buralara uyuşturucu saklanmasına engel olunacaktır. Ayrıca görevli bir zabit kumanyalık, boyahane, mağaza v.s yerleri devamlı inceleyecektir.

Yukarıdaki kurallara uymayanlar hakkında disiplin işlemi uygulanacak olup, gerektiğinde işten el çektirilecek ve gerekirse hukuken yargıya gönderilmesine kadar muhtelif disiplin cezaları verilecektir.

MESLEKİ SAĞLIK VE EMNİYETİN KORUNMASI POLİTİKASI


Şirketimiz faaliyetlerinin olası tehlikeler içerdiğini kabul eder, personelimiz ve üçüncü taraf çalışanları için emniyetli, sağlıklı bir çevre yaratmayı öncelikli politikası olarak görür. Bu politika geliştirilirken Bayrak, IMO, ILO istekleri ve tavsiyeleri göz önünde bulundurulur, MLC 2006’nın yürürlüğe girmesiyle daha detaylı hale getirilmiştir.

Operasyonlar sırasında emniyetli, çevreye duyarlı çalışma prosedürlerini ve uygulamaları takip eder.
Mesleki sağlık ve emniyetin korunması ile ilgili yasal zorunluluklara uyar.
Kazaları, kazalara sebebiyet verecek faaliyetleri, kaza / olay raporlaması ve soruşturması, risk değerlendirmesi yöntemleriyle etkin biçimde önler. Etkili şekilde faaliyet gösteren Gemi Emniyet Komitelerinin kurulması da yönetim tarafından desteklenir.
Sağlık ve emniyet konularında tüm personel ile bilgi alışverişini sağlar ve kazaların önlenmesi için yapılacak faaliyetlere etkin şekilde katılmalarını destekler.
Politikamızın etkin şekilde uygulanabilmesi için herkesi kapsaması gerekir. Bu nedenle tüm çalışanlar, yönetimin söz konusu politikaya işlerlik kazandırma çabasına destek verir ve emniyetli biçimde çalışma sorumluluğunu alır. Hiçbir koşulda kendi ya da meslektaşlarının emniyetini tehlikeye atacak faaliyetlerde bulunmaz.
Personelin acil doktor ziyareti hakkı her limanda geçerlidir. Bu ziyaretlerden oluşan masraf şirket tarafından karşılanacaktır ve personele tazmin edilmeyecektir.
Şirket meslek hastalıklarına karşı korunma için gerekli eğitimin personele verilmesini sağlar. Meslek hastalıklarına karşı önlemleri mümkün olduğunca alır.
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda personele gerekli eğitim verilip, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verilmesi sağlanır.
Titreşim, ses ve sıcaklık gibi personelin çalışmasına, performansına ve özellikle sağlığına olumsuz etki eden dış faktörler mümkün olduğunca azaltılıp, personel için elverişli bir çalışma ortamı sağlanır.
Şirketimiz, geminin çalışma bölgesi, çalışma şekli, taşıdığı yüklerin özelliğine göre gerekli bütün kişisel koruyucu ekipmanları gemilerine sağlar.
Makine dairesinde, dümen dairesinde, güvertelerde, storlarda, vs, (kısaca geminin bütün kompartımanlarında) bulunan makine, motor, çeşitli ekipmanların hepsinin muhafazalarının mevcut olması sağlanmaktadır. Personel sağlığına ve emniyetine tehdit oluşturan her durum bertaraf edilmiştir.
Bir iş verilirken, işin verildiği kişinin konuyla alakalı bilgisi olup olmadığı denetlenecektir ve bilmiyorsa işi öğrenene kadar daha tecrübeli biri tarafından kendisine nezaret edilecektir.
İlgili amirler personele görev verirken personel verilen görevi kabul edilebilir bir mazeret nedeniyle yerine getiremeyeceğini belirtirse, bu görevi başkasına verecektir.
Yorgunluğun ortadan kaldırılması için dinlenme saatlerine mümkün olduğunca riayet edilir. Acil durumlarda dinlenme saatlerinde çalışmak ya da müdahale etmek zorunda kalan personel olaydan hemen sonra bu süreler telafi edilecek şekilde dinlendirilir.
Uyuşturucu madde ve alkol kullanımının zararları konusunda personele bilgilendirme eğitimi verilir.
Personelin ihtiyaçları mevsim koşullarına ve gemi sefer bölgesine göre giderilecektir. Gemi Emniyet Komitelerince alınan kararlara şirket tarafından destek verilir.