— KVKK —

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI


ATASOY KARDEŞLER ULUSLARARASI KARA VE DENİZ NAKLİYATI A.Ş
Adres: Gayrettepe Mah. Ayazmadere Cad. Atasoy Apt. No: 7/B 34349 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 288 17 86 (Pbx)
Faks: +90 212 211 68 49
Web: www.atasoydenizcilik.com.tr

1. - GİRİŞ

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.


2. - AMAÇ

Bu politika, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”), Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına (“Kurul”) ve bu hususta yürürlükte bulunan ikincil mevzuata uyum sağlanması için tüm şirket kapsamında faaliyetlerin uyumlu şekilde yürütülmesini temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.


3. - KAPSAM

Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu politika kapsamında olup Kurumun sahip olduğu ya da Kurumca yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu politika uygulanır.


4. - KISALTMALAR VE TANIMLAR

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Çalışan: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş personelini,
Çalışan Adayı: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş bünyesinde çalışan olmak amacıyla, elektronik veya fiziki ortamda herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini açmış/iletmiş olan gerçek kişileri,
Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,
Elektronik Olmayan Diğer Ortamlar: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. tüm diğer ortamları,
Hizmet Sağlayıcı: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş ile yapmış olduğu ilgili sözleşme çerçevesinde, herhangi bir hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiyi,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,
İlgili Kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişileri,
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi,
Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikayı,
Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
Müşteri: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri,
Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,
Sicil (VERBİS): Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından tutulan veri sorumluları sicil bilgi sistemini,
Stajyer: Uygulamalı meslek eğitimi alma amacıyla çalışan kişiyi,
Şirket Yetkilisi: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş yönetim kurulu üyelerini ve diğer yetkili kişileri,
Şirket Ortakları: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş ortağı gerçek kişileri,
Tedarikçi: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş’nin ticari ve operasyonel faaliyetlerini yerine getirirken, emir ve talimat verdiği, sözleşme ilişkisi kurduğu, Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş’ye mal ve/veya hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişileri,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Ziyaretçi: Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş’nin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişileri,
ifade eder. Bu politikada tanımlanmayan kavramlar hakkında 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil mevzuatta geçen tanımlamalar esastır.

KVKK AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Atasoy Kardeşler Uluslararası Kara ve Deniz Nakliyatı A.Ş (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Adres: Gayrettepe Mah. Ayazmadere Cad. Atasoy Apt. No: 7/B 34349 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 288 17 86 (Pbx)
Faks: +90 212 211 68 49
E-mail: operation@atasoydenizcilik.com.tr
Web: www.atasoydenizcilik.com.tr

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir. Türkiye’de kurulu şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin;

Ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde,
İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK'nın öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK'da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Toplanan kişisel verileriniz, şirket tarafından aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir;
İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;
Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması,
Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması,
Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması,
Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması,

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle;
Personel özlük dosyasının oluşturulması,
SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,
Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,
İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması,
İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması,
İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması,
Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;
Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması,
Çalışanlarla iletişimin sağlanması,
Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,
Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması,
Kartvizit basımının sağlanması,
Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması,
Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi,
Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması,
Çalışanlarla ilgili araştırma projeleri yürütülmesi,
Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması,
Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,
Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması,
Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi,
Kalite kontrolün sağlanması,
Acil durumlarda ilgili kişilerle iletişim sağlanması,
Memnuniyet anketi analizi yapılması.

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, veri sahibi kişi tarafından alenileştirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde:
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Ücret politikasının yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Talep ve şikayetlerin takibi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletilen bilgilerin güncellenmesi ve doğruluğunun teyidi

amaçlarıyla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla" veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere ve temsilcilerimize,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,
Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve şirketin meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında platformumuz veya diğer istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz veya internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz suretiyle topluyoruz.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, iş bu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Talebinizin imzalı bir nüshasını Gayrettepe Mah. Ayazmadere Cad. Atasoy Apt. No: 7/B 34349 Beşiktaş - İstanbul / TÜRKİYE adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Başvuru Hakkının İstisnaları
Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK hükümlerine uygun olarak, iş bu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası göz önüne alınarak kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.